FONDUL ECOLOGIC NAŢIONAL VA FI INSTITUŢIONALIZAT

Ministerul Mediului a elaborat şi expediat spre aprobare Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea unui proiect de lege care prevede înfiinţarea Agenţiei Fondului Ecologic Naţional, în calitate de instituţie juridică separată şi autonomă din punct de vedere financiar. Proiectul presupune modificarea următoarelor acte legislative: Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 cu privire la mediul înconjurător, Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului şi Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014.

Instituţionalizarea Agenţiei Fondului Ecologic Naţional se explică prin necesitatea consolidării potenţialului managerial, a perfecţionării mecanismelor economice de protecţie a mediului şi de folosire raţională a resurselor naturale, precum şi a racordării legislaţiei interne la acquis-ul comunitar.

Dreptul la un mediu înconjurător sănătos este consfinţit în Constituţie (art. 37), însă aplicabilitatea acestuia rezultă din îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei, păstrarea calităţii principalelor compenente ale mediului (a aerului, apei, solului, florei şi faunei) şi asigurarea eficienţei economice şi a transparenţei în gestionarea resurselor Fondului ecologic naţional.

Taxele şi impozitele de mediu reprezintă „preţul” plătit pentru poluare. Importanţa lor derivă din faptul că acestea permit majorarea veniturilor din utilizarea ineficientă a resurselor naturale şi redirecţionarea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii
durabile, a industriei ecologice şi chiar a programelor care oferă acces la aprovizionarea cu apă, conectarea la sistemul de canalizare şi alimentarea cu energie a comunităţilor.

Operarea modificărilor la capitolul plăţilor şi impozitelor de mediu este condiţionată de procesul integrării europene a Republicii Moldova. În conformitate cu art. 86 al Acordului de Asociere RM-UE, părţile îşi asumă angajamentul de a consolida cooperarea în domeniul mediului, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă şi ecologizarea economiei.

Prin modificările propuse, se urmăreşte crearea Agenţiei Fondului Ecologic Naţional, „în calitate de instrument economico-financiar, în scopul facilitării finanţării, co-finanţării elaborării şi implementării politicilor şi legislaţiei de mediu în Republica
Moldova, pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene/prevederilor internaţionale în domeniul mediului şi schimbărilor climatice (…)”. Actualmente, Republica Moldova este unicul stat european în care Fondul Ecologic nu este instituţionalizat, fiind un Serviciu în cadrul Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă a Ministerului Mediului.

Instituţionalizarea Fondului Ecologic Naţional va asigura creşterea atât a veniturilor, cât şi a cheltuielilor în domeniul mediului ambiant, reprezentând o platformă comună pentru atragerea investiţiilor şi a proiectelor de mediu, inclusiv cu finanţare
externă.

În context, exemplul statelor membre UE este unul edificator în ceea ce priveşte gestionarea cheltuielilor publice pentru protecţia mediului. Astfel, în plin proces de integrare europeană a Slovaciei (1997), autorităţile de la Bratislava au prevăzut un buget de cca 5,4 milioane euro pentru conformarea la legislaţia de mediu a UE. Similar, Fondul ecologic al Estoniei a înregistrat în anul 2000 venituri în valoare de 16,3 milioane euro, în timp ce cheltuielile ajungeau la cca 10 milioane euro. Ca urmare a unor studii comparative, 8 state central şi est-europene (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria) au reuşit, în perioada 1996-2000, să atragă investiţii în fondurile lor ecologice în valoare de cca 0,2% din PIB.

Menţionăm că această iniţiativă este susţinută de Proiectul comun al PNUD/GEF – Reforma Fiscală de Mediu în Republica Moldova, şi implementată în cooperare cu ODCE. Unul dintre elementele definitorii ale proiectului de lege este dezvoltarea capacităţilor Agenţiei Fondului Ecologic Naţional pentru verificarea post-implementare a proiectelor şi asigurarea durabilităţii acestora.

Luând în consideraţie argumentele şi oportunitatea constituirii Agenţiei Fondului Ecologic Naţional, Ministerul Mediului îşi exprimă speranţa că acest proiect va fi susţinut şi aprobat atât de către Guvern, cât şi de către Parlament.