Proiectul ”Schimbările climatice – de la conştientizare la acţiune”

Scopul proiectului – Reducerea impactului activităţilor umane asupra schimbărilor climatice la nivel local prin informare, conştientizare şi activităţi concrete.
Proiectul va contribui la creşterea gradului de conştientizare publică şi la o mai mare implicare publică în problemele cheie de mediu din Republica Moldova, precum şi îmbunătăţirea reţelelor ONG şi întărirea capacităţilor ONG-urilor pentru abordarea provocărilor de mediu. Proiectul va fi implementat în centrele raionale şi va mobiliza membrii societăţii şi alţi actori cheie din comunitate să participe la implementarea proiectului.
Proiectul dat va contribui la implementarea planului de acţiuni şi a Strategiei Naţionale de adaptare la Schimbarea Climei a R. Moldova, “Obiectivul 1: Îmbunătăţirea gestionării şi proliferării informaţiei privind riscurile asociate cu calamităţile şi clima în Moldova.”

Obiectivele proiectului:
1.   Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei, a APL -urilor, a ONG-urilor, a Agenţilor Economici privind schimbările climatice;
2.   Creşterea participării publicului la acţiuni de reducere şi prevenire a schimbărilor climatice;
3.   Îmbunătăţirea calităţii educaţiei privind mediul şi schimbările climatice (ore ecologice în şcoli cu privire la schimbările climatice);
4.  Intensificarea parteneriatelor între sectorul non-guvernamental şi autorităţile publice locale, a sectorului privat pentru protejarea mediului prin acţiuni locale de prevenire, ameliorare şi combatere a fenomenelor schimbărilor climatice.

Perioada de implementare a proiectului – 15 iunie 2013- 15 aprilie 2014

Proiectul a fost finanțat din cadrul programului de granturi naționale SECTOR oferit de REC Budapesta pentru Organizațiile Societății Civile (OSC) din Moldova pentru a promova protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

În cadrul acestui proiect, OT Ungheni a organizat atelierul regional de lucru în incinta Casei de Cultură a comunei Sipoteni, Călăraşi pe data de 21/06/2014. Alegerea acestei locaţii pitoreşti se explica prin invitația făcuta la începutul proiectului dat de către Gheorghe COTOFANA, fostul director al Casei de Cultură, prin proximitatea geografică, precum şi prin existenţa unei infrastructuri feroviare comode. În timpul acestui atelier a fost efectuată prezentarea generală a scopului, obiectivelor si a activităţilor proiectului „Schimbările climatice – de la conștientizare la acțiune”.

Prezentările legate de Convenția cadru a ONU şi protocolul Kyoto şi cea legata de Schimbările climatice şi dezastrele naturale asociate a fost urmată de o sesiune de întrebări discuții pe tema fenomenelor de schimbare a climei şi a efectelor acestora atestate pe teritoriul raioanelor Ungheni şi Călăraşi. Acest atelier a oferit un prilej pentru discutarea activităților OT Ungheni derulate pe parcursul activităţilor planificate în următoarele 6 luni ale anului.